Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Formularza Kontaktowego oraz Formularza Zamówienia. Polityka prywatności zawiera również informacje dotyczące praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych.

 1. Definicje

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator oświadcza, że w Paged Meble Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: „IODO”). Z osobą pełniącą funkcję IODO można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod_meble@paged.pl

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług Formularza Kontaktowego oraz Formularza Zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z powyższych usług.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z   6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania; nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celu przetwarzania, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami powyższych danych mogą być podmioty przetwarzające, dokonujące czynności przetwarzania w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych Użytkowników.

Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo:

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na dane kontaktowe podane na początku Polityki prywatności, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (najlepiej, aby był to numer telefonu, ale nie jest to obowiązkowe).

 1. Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Administratora (tj. Formularza Kontaktowego oraz Formularza Zgłoszenia).

 1. Przetwarzanie danych poza terytorium UE

Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie danych przez Administratora nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Polityka plików cookies

Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik przegląda strony internetowe.

W celu udoskonalenia funkcjonalności Strony Internetowej, Administrator oświadcza, iż korzysta z kilku rodzajów plików cookies:

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stronami Internetowymi.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Facebook, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

 1. Formularz Kontaktowy i Formularz Zamówienia

Na Stronie Internetowej znajduje się Formularz Kontaktowy oraz Formularz Zamówienia, umożliwiające każdemu Użytkownikowi wysłanie wiadomości do Administratora. W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego lub Formularza Zamówienia, należy:

 1. wypełnić pole „Temat wiadomości” oraz „Treść wiadomości”, wskazując odpowiednio tytuł oraz treść wiadomości skierowanej do Administratora;
 2. wypełnić pole „Adres e-mail”, podając adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź Administratora;
 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie okienka zawierającego odpowiednią klauzulę zgody.
 4. Jakie dane są zbierane podczas korzystania z Formularza Kontaktowego i Formularza Zamówienia?

Każdorazowo, w przypadku korzystania z usługi Formularza Kontaktowego lub Formularza Zamówienia, zbierany jest adres poczty elektronicznej. Podanie adresu poczty elektronicznej umożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika. Niemniej, Użytkownik może podać w Formularzu Kontaktowym (Formularzu Zamówienia) dodatkowe informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres korespondencyjny. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i zależy od woli Użytkownika.

 1. Profilowanie

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem, na który Użytkownik wyraził zgodę.

Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną, w każdym czasie przysługuje prawo sprzeciwu do objęcia go mechanizmem profilowania. Administrator oświadcza, iż posiada techniczne narzędzia, umożliwiające Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną wyrażenie sprzeciwu.

 1. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem, na adresy podane w Polityce Prywatności.